Fysioterapeut / sjukgymnast Stockholms innerstad  boka tid!

Allmänna villkor

Dessa användarvillkor (nedan kallade ”Villkoren”) reglerar relationen mellan vårdgivaren Medical Fysioterapi med adress Norrtullsgatan 33, 113 27 Stockholm (nedan kallat ”Medical” eller ”vi”) och dig som är enskild användare av Medical digitala tjänsteutbud i egenskap av patient (”Tjänsten”)

Tjänsten är inte till för att användas vid situationer som kräver akut sjukvård. I sådana situationer ska den allmänna vården anlitas genom att ringa SOS eller omedelbart uppsöka akutmottagning vid närmaste sjukhus.

Användarregistrering

Du registrerar dina användaruppgifter i samband med första gången du väljer att använda Tjänsten. Därefter kan du logga in med hjälp av e-legitimation (BankID eller Mobilt BankID) för att komma åt ditt konto.

Du måste vara minst 18 år för att vara en registrerad användare av och nyttja Tjänsten. Nyttjandet får endast avse personlig medicinsk konsultation. Den som är vårdnadshavare för ett barn har dock rätt att nyttja Tjänsten för barnets räkning. Personer under 18 år läggs till på vårdnadshavarens konto av vårdnadshavaren. Medical behandlar inte barn under 6 månader. Vad som anges här om åldersgränser gäller inte i den mån Medical har kommit överens om annat med en samarbetspartner som hänvisat dig till Tjänsten.

Användarens ansvar

Du förbinder dig att vid försämring av det behandlade tillståndet, vända dig till allmän vårdinrättning, vårdcentral eller akutmottagning på sjukhus;

inte använda Tjänsten för annat ändamål än personlig medicinsk konsultation och endast i de fall där du är behörig enligt ”Användarregistrering” ovan;

i de fall det är tillämpligt, erlägga betalning för din användning av Tjänsten med det belopp och inom den tid som Medical anger;

inte ge någon annan person tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt åtkomst till din inloggning till Medical;

genast meddela Medical om du misstänker att någon annan person fått tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt till din inloggning till Medical;

genast meddela ändringar av tidigare lämnade uppgifter om förändring av dessa skett såsom namn, adress, telefonnummer, e-mail, kreditkortsuppgifter, m.m.;
inte inom ramen för Tjänsten distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som (i) du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Tjänsten, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för Medical eller tredje man.

Medical ansvar

Medical utför Tjänsten med iakttagande av gällande regelverk för hälso- och sjukvård, däribland hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) och gällande förskrifter samt vid var tid gällande Allmänna villkoren i Region Stockholms län för primärvård i enlighet med lagen om valfrihetssystem (”Regelverket”).

Medical ansvarar för att fysioterapeut som aktualiseras som rådgivare och förskrivare inom Tjänsten innehar giltiga försäkringar och innehar svensk fysioterapi legitimation och/eller annan nödvändig kompetens för utförandet av Tjänsten.

Medical baserar sina utlåtanden och råd på de uppgifter som du lämnat i frågeformuläret och de prover som tagits. Medical ansvar för korrekta utlåtanden och råd förutsätter att de uppgifter du lämnar överensstämmer med verkligheten och att provsvaren är riktiga.

Medical kan inte garantera att Tjänsten kommer att vara felfri eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Tjänsten eller de servrar som krävs för att Tjänsten ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för dig att använda Tjänsten. Medical ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsten, tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat gäller enligt Regelverket. Medical är inte skyldigt att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från Medical sida.

Uppsägning av tjänsten

Avtalet om Tjänsten gäller tills vidare. Medical och du har, var för sig, rätt att när som helst säga upp avtalet. Om du vill upphöra med att använda Tjänsten kan du vända dig till Medical på info@medicalfysioterapi.com för borttagning av konto.

Om Medical bedömer att du missbrukar Tjänsten kan du komma att omedelbart stängas av. Du kommer i så fall att skriftligen underrättas om att sådan åtgärd vidtagits.

Medical kan när som helst, utan föregående meddelande, ändra utformningen av Tjänsten och dess funktioner, eller sluta tillhandahålla Tjänsten.

Force majeure

Om Medical fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Medical inte kunnat råda över och vars följder Medical inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Personuppgifter och cookies

Medical behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Genom att använda Tjänsten godkänner du att Medical samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Dessutom finner du information om att hantera och skydda dina uppgifter och sekretess. Vi rekommenderar dig att avsätta tid för att läsa igenom policyn noggrant. Det här är viktigt och genom att använda Tjänsten godkänner du villkoren i våra policies! Vi lagrar cookies i enlighet med vad som anges i vår cookiepolicy.

Ändringar och överlåtelser

Medical har rätt att göra ändringar i dessa Villkor, och ska publicera de nya Villkoren på www.medicalfysioterapi.com i skälig tid innan en ändring genomförs. En ny version av dessa Villkor gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av Villkoren och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder Tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya Villkoren.

Medical har rätt att överlåta Tjänsten inklusive samtliga därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter, till tredje man. Du kan inte överlåta din rätt enligt dessa Villkor utan föregående skriftligt medgivande från Medical.

Vasastan kliniken

Telefon: 010-255 19 00 måndag - fredag 08:00 -16:00

Webben: Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt boka, omboka och avboka tid. Du använder e-legitimation eller sms och lösenord för att logga in på e-tjänsterna. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Öppetider: måndag - fredag 08:00-17:00

Patientavgifter: Dessa priser gäller för alla regionsanslutna rehabmottagningar i Stockholms län.

Alla besök kostar 250 kr. Frikort utfärdas när du nått summan 1300 kr.

Uteblivet besök eller återbud senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras du med 400 kr, även om du har frikort eller är under 18 år.

Besöksadress: Norrtullsgatan 33, 113 27 Stockholm
T-banestationen, pendel & busstation (Odenplan) ligger cirka fem minuters promenad bort.

CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML

Du har fler alternativ än någonsin för att lindra daglig värk och smärta. Prenumerera idag för gratis hälsotips.

Östermalm: Karlavägen 102, 115 26 Stockholm 

Vasastan: Norrtullsgatan 33, 113 27 Stockholm